Telefon de încredere
(0241)2-56-79

Ghidul potențialului consumator casnic privind procedura de racordare la rețelele de distribuție a gazelor naturale.

Etapa I: DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE RACORDARE
Cererea pentru obținerea Avizului de racordare se transmite prin poșta electronică sau se depune direct la oficiul operatorului sistemului de distribuție (OSD).
Documentele necesare la depunerea cererii:
 Copia buletinului de identitate al solicitantului (pct.10 din HANRE nr.112/2019 din 19.04.2019);
 Copia procurii, întocmită pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz (pct.10 din HANRE nr.112/2019 din 19.04.2019);  Copia actelor, care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului, după caz;
Responsabil: Solicitantul
Etapa II: ELIBERAREA AVIZULUI DE RACORDARE Cererea pentru eliberarea avizului de racordare se depune de către solicitant la operatorul de sistem în următoarele cazuri:

 • racordarea unei instalații noi de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale de distribuție;
 • modificarea instalației de gaze naturale existente (modificarea debitului și/sau presiunii prescrise în avizul de racordare anterior, reamplasarea instalației de racordare, racordarea unui aparat de utilizare suplimentar).
  Termen: Cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării și prezentării documentelor stabilite de Regulamentul privind racordarea (art.61 alin.(2) din Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale).
  Responsabil: OSD.
  Etapa III: ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
  Proiectarea instalației de racordare se efectuează, la cererea solicitantului, de OSD. Solicitantul potențial consumator final este în drept să contacteze altă persoană autorizată pentru proiectarea instalației de racordare.
  În cazul executării lucrărilor de către OSD
 1. Verificarea potențialului loc de consum pentru amplasarea instalației de racordare sau instalației de utilizare.
  Termen: în decurs de 2 zile lucrătoare din momentul elaborării avizului de racordare (dacă s-a solicitat etapa elaborării avizului de racordare) sau din data depunerii cererii și achitării bonului pentru verificarea potențialului loc de consum. Data verificării, se stabilește de comun acord cu solicitantul.
 2. Încheierea contractului de prestare servicii între OSD și potențialul consumator casnic.
 3. Executarea serviciilor de proiectare.
  Termen: în decurs de 5 zile lucrătoare din momentul depunerii documentelor suplimentare și achitării serviciilor de proiectare.
  Documente suplimentare pentru proiectare, după caz:
   acordul proprietarului terenului privind permisiunea de executare a lucrărilor de construcție a instalației de racordare;
  1/2
   acordul proprietarului rețelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la
  rețeaua de gaze naturale, (în cazul în care rețele nu aparțin OSD).
   certificatul de urbanism, în cazul în care este nevoie de reamplasarea rețelelor de gaze
  pe teren proprietate publică;
   certificatul de urbanism, în cazul când actul de proprietate este doar pe teren sau s-a
  efectuat reconstrucția imobilului;
   ridicarea topografică, în cazul proiectării unei rețele de gaze naturale subterane și în
  cazul în care este nevoie de reamplasarea rețelei de gaze pe teren proprietate publică.
  Responsabil: Solicitantul
  Notă: Despre necesitatea prezentării documentelor suplimentare, solicitantul este informat
  în cadrul verificării și determinării potențialului loc de consum de către reprezentantul OSD.
  Etapa IV: EXECUTAREA INSTALAȚIEI DE RACORDARE
  Executarea instalației de racordare se efectuează, la cererea solicitantului, de OSD.
  Solicitantul este în drept să contracteze altă persoană autorizată pentru executarea instalației de
  racordare.
  În cazul executării lucrărilor de către OSD
 4. Verificarea potențialului loc de consum pentru amplasarea rețelei de gaze naturale sau
  instalației de utilizare.
  Termen: În decurs de 2 zile lucrătoare din data depunerii cererii și achitării bonului pentru
  verificarea și determinarea amplasării rețelei de gaze în teren. Data verificării locului de
  consum se stabilește de comun acord cu solicitantul.
 5. Încheierea contractului de prestare servicii între OSD și potențialul consumator.
 6. Efectuarea serviciilor de montare cu supravegherea tehnică.
  Termen: în decurs de 7 zile lucrătoare după prezentarea documentelor
  suplimentare și achitarea bonului pentru serviciile de executare a instalației de racordare.
  Documente suplimentare pentru executarea instalației de racordare, după caz:
   actul cercetării stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilație, în original;
   copia contractului de deservire tehnică a cazanului/încălzitorului de apă, sau certificatul
  de garanție valabil în cazul aparatelor de utilizare noi;
   copia certificatului de conformitate al cazanului și/sau încălzitorului de apă;
   copia certificatului de conformitate a clapetei electromagnetice, termice;
   copia certificatului de conformitate al furtunului;
   copia certificatului de conformitate ale țevii, fitingurilor pentru gaz (după caz);
   certificatul ce confirmă că solicitantul a trecut Instructajul privind regulile de securitate
  cu privire la utilizarea gazelor;
   copia legitimației, care demonstrează instruirea persoanei responsabile (în cazul
  spațiului nelocativ).
  Responsabil: Solicitantul
  Notă: Despre necesitatea prezentării documentelor suplimentare, solicitantul este
  informat în cadrul verificării potențialului loc de consum de către reprezentantul OSD.
  1/2
  Etapa V: ÎNCHIEREA ACTULUI CU OSD PRIVIND PRIMIREA-PREDAREA LA
  DESERVIRE TEHNICĂ A INSTALAȚIEI DE RACORADRE CU STABILIREA
  PUNCTULUI DE DELIMITARE (după caz)
  Transmiterea către OSD a rețelelor de gaze la deservire tehnică se efectuează de proprietarii
  acestora în baza următoarelor documente:
   cererea pentru transmitere în formă de demers către OSD;
   copia buletinelor de identitate ale proprietarilor;
   procura pentru persoana împuternicită să semneze contractele, legalizată notarial;
   copia documentației de proiect și de execuție;
   actele certificatoare ale deținerii proprietății;
  Responsabil: Solicitantul
  Etapa VI: ÎNCHIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE
  Furnizarea gazelor naturale se efectuează în baza contractului încheiat dintre furnizor și potențial
  consumator casnic. Furnizarea gazelor în rețelele respective se efectuează dacă acestea sânt
  deservite în corespundere cu documentele normativ-tehnice și furnizorul dispune de licență
  pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali.
  Pentru a încheia contractul de furnizare a gazelor naturale, solicitantul, potențial consumator
  casnic este obligat să prezinte furnizorului următoarele acte /informații:
   cererea, formularul căreia este plasat pe pagina electronică a furnizorului sau pus la
  dispoziție de către acesta;
   copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de
  folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
   copia buletinului de identitate;
   copia procesului-verbal de recepție în exploatare a instalației de gaze naturale (după caz).
  Responsabil: Solicitantul
  Etapa VII: PUNERE SUB PRESIUNE A INSTALAȚIEI DE GAZE NATURALE
  Punere sub presiune a instalației de gaze naturale.
  Termen: În cel mult 4 zile lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere
  sub presiune, contractul de furnizare a gazelor naturale și prezentării copiei procesului-verbal
  de recepție a instalațiilor de gaze naturale.
  Responsabil: OSD