Telefon de încredere
(0241)2-56-79

Ghidul potențialului consumator noncasnic privind procedura de racordare la rețelele de distribuție a gazelor naturale.

Etapa I: DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE RACORDARE
Cererea pentru obținerea Avizului de racordare se transmite prin poșta electronică sau se depune direct la oficiul operatorului sistemului de distribuție (OSD).
Documentele necesare la depunerea cererii:
 copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția servicii Publice sau copia altui document care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plățile;  copia actelor, care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului, după caz;  planul de situație, cu amplasarea în zonă a construcțiilor;
 copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz.
Responsabil: Solicitantul
Etapa II: ELIBERAREA AVIZULUI DE RACORDARE (după caz) Cererea pentru eliberarea avizului de racordare se depune de către solicitant la OSD în următoarele cazuri:  necesitatea racordării unei instalații noi de gaze naturale la rețeaua de distribuție;  modificarea instalației de gaze naturale existente (modificarea debitului și/sau presiunii prescrise în avizul de racordare anterior, reamplasarea instalației de racordare, racordarea unui aparat de utilizare suplimentar).
Termen: Cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării și prezentării documentelor stabilite de Regulamentul privind racordarea.
Responsabil: OSD
Etapa III: ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
Proiectarea instalației de racordare se efectuează, la cererea solicitantului, de către OSD. Solicitantul potențial consumator final este în drept să contracteze altă persoană autorizată pentru proiectarea instalației de racordare.
În cazul executării lucrărilor de către OSD.

 1. Verificarea potențialului loc de consum pentru amplasarea instalației de racordare naturale sau instalației de utilizare.
  Termen: în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul elaborării avizului de racordare (dacă s-a solicitat etapa elaborării avizului de racordare) sau din data depunerii cererii și achitării bonului pentru verificarea potențialului loc de consum. Data verificării, se stabilește de comun acord cu solicitantul.
 2. Încheierea contractului de prestare servicii între OSD și potențialul consumator.
 3. Executarea serviciilor de proiectare.
  Termen: în decurs de 5 zile lucrătoare din momentul depunerii documentelor suplimentare și achitării serviciilor de proiectare.
  2/4
  Documente suplimentare pentru proiectare, după caz:
   acordul proprietarului terenului privind permisiunea de executare a lucrărilor de construcție a instalației de racordare;
   acordul proprietarului rețelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la rețeaua de gaze naturale, (în cazul în care rețele nu aparțin OSD);
   certificatul de urbanism, în cazul în care este nevoie de reamplasarea rețelelor de gaze pe teren proprietate publică;
   certificatul de urbanism, în cazul când actul de proprietate este doar pe teren sau s-a efectuat reconstrucția imobilului;
   ridicarea topografică, în cazul proiectării unei rețele de gaze naturale subterane și în cazul în care este nevoie de reamplasarea rețelei de gaze pe teren proprietate publică.
  Responsabil: Solicitantul
  Notă: Despre necesitatea prezentării documentelor suplimentare, solicitantul este informat în cadrul verificării potențialului loc de consum de către reprezentantul OSD.
  Etapa IV: EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE EXECUTARE A INSTALAȚIEI DE RACORDARE
  Executarea instalației de racordare se efectuează, la cererea solicitantului, de către operatorul de sistem. Solicitantul potențial consumator final este în drept să contracteze altă persoană autorizată să angajeze pentru executarea instalației de racordare.
  În cazul executării lucrărilor de către OSD
 4. Verificarea potențialului loc de consum, după caz (dacă s- a solicitat doar etapa executării instalației de racordare).
 5. Încheierea contractului de prestare servicii între OSD și potențialul consumator final.
  Termen: În decurs de 2 zile lucrătoare din data depunerii cererii și achitării bonului pentru verificarea potențialului loc de consum. Data verificării locului de consum se stabilește de comun acord cu solicitantul.
 6. Efectuarea serviciilor de executare a instalației de racordare cu supravegherea tehnică.
  Termen: în decurs de 7 zile lucrătoare după prezentarea documentelor suplimentare și achitarea bonului pentru serviciile de executare a instalației de racordare.
  Documente suplimentare pentru executare a instalației de racordare:
   actul cercetării stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilație, în original;
   copia contractului de deservire tehnică a cazanului/încălzitorului de apă, sau certificatul de garanție valabil în cazul aparatelor de utilizare noi;
   copia certificatului de conformitate al cazanului și/sau încălzitorului de apă;
   copia certificatului de conformitate a clapetei electromagnetice, termice;
   copia certificatului de conformitate al furtunului;
   copia certificatului de conformitate ale țevii, fitingurilor pentru gaz (după caz);
   copia ordinului de numire a persoanei responsabile de exploatarea sistemului de gaze (în cazul persoanelor juridice);
  3/4
   copia legitimației, care demonstrează instruirea persoanei responsabile (în cazul spațiului nelocativ).
  Responsabil: Solicitantul
  Notă: Despre necesitatea prezentării documentelor suplimentare, solicitantul este informat în cadrul verificării potențialului loc de consum de către reprezentantul OSD.
  Etapa V: ÎNCHIEREA CONTRACTULUI CU OSD PRIVIND PRIMIREA-PREDAREA LA DESERVIREA TEHNICĂ A REȚELELOR DE GAZE CU STABILIREA PUNCTULUI DE DELIMITARE
  Transmiterea către OSD a rețelelor de gaze la deservire tehnică se efectuează de proprietarii acestora în baza următoarelor documente:
   cererea pentru transmitere în formă de demers către OSD;
   hotărârea privind transmiterea, confirmată prin procesul-verbal al asociaţilor, după caz;
   extrasul din documentele statutare legalizat notarial, după caz;
   extrasul din registrul de stat al întreprinderilor, care confirmă legalitatea semnăturii directorului;
   procura pentru persoana împuternicită să semneze contractele, legalizată notarial;
   copia documentației de proiect și de execuție a rețelelor de gaze;
   actele certificatoare ale deținerii proprietății.
  Responsabil: Solicitantul
  Etapa VI: PERFECTAREA ACORDULUI TEHNIC
  Actele necesare pentru încheierea acordului tehnic pentru persoane fizice cu consum noncasnic:
   copia actelor, care atestă dreptul de proprietate.
   copia buletinului de verificare metrologică a echipamentului de măsurare gaze naturale (în continuare — EMG), echipat cu dispozitiv de corecție a temperaturii. În caz dacă EMG-ul este echipat cu corector electronic de volum – copia buletinului de verificare metrologică a corectorului electronic.
   contractul de deservire tehnică a instalațiilor de utilizare gaze naturale + certificatul de conformitate (centrale termice, arzătoare , etc…).
   proiectul de gazificare pentru examinare (după caz). (pentru gazoductul nou construit prezentarea copiei Actului recepție finală)
   actul de control al/ale locului/lor de consum, întocmit de către personalul operatorului sistemului de distribuție
  Responsabil: Solicitantul
  4/4
  Etapa VII: ÎNCHIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE
  Furnizarea gazelor naturale se efectuează în baza contractului încheiat dintre furnizor și potențialul consumator noncasnic. Furnizarea gazelor în rețelele respective se efectuează dacă acestea sânt deservite în corespundere cu documentele normativ-tehnice și furnizorul dispune de licență pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali. Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, solicitantul potențialul consumator noncasnic este obligat să prezinte furnizorului următoarele acte /informații:
   cererea formularul căreia este pus la dispoziție de către furnizor, care include denumirea, adresa, telefonul, faxul, e-mailul solicitantului;
   copia actului de proprietate sau copia actului care atestă un drept real sau de folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
   extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali eliberat de Agenția Servicii Publice, cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii sau copia altui act care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plățile;
   copia actului de delimitare, semnat de operatorul de sistem;
   copia procesului-verbal de recepție a instalației de gaze naturale (după caz);
   volumele și perioadele de furnizare a gazelor naturale.
  Responsabil: Solicitantul
  Etapa VIII: PUNERE SUB PRESIUNE A INSTALAȚIEI DE GAZE NATURALE
 7. Încheierea contractului de racordare între OSD și potențialul consumator final, privind.
 8. Punerea sub presiune a instalației de gaze naturale.
  Termen: În cel mult 4 zile lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub presiune, prezentării contractului de furnizare a gazelor naturale și copiei procesului-verbal de recepție a instalațiilor de gaze naturale.
  Responsabil: OSD